استانداردهای حسابداری ایران

استانداردهای حسابداری مجموعه‌ای از قوانین، قواعد و رهنمودها هستند که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) و هیئت استانداردهای حسابداری (FASB) در تعیین استانداردهای حسابداری جهانی و آمریکا ایجاد می‌شود. این استانداردها به منظور ایجاد انطباق در گزارش‌دهی مالی و تهیه صورتهای مالی توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها به‌کار می‌روند.

استانداردهای حسابداری ایران، مجموعه ای از قوانین، مقررات و رهنمودها هستند که توسط سازمان حسابداری و حسابرسی ایران (OAG) تنظیم و اجرا می شوند. این استانداردها در نظام حسابداری ایران تعیین کننده قواعد حسابداری برای شرکت ها، سازمان ها و سایر موسسات اقتصادی می باشند.

استانداردهای حسابداری ایران شامل استانداردهای حسابداری مالی (ISAs)، استانداردهای حسابداری عمومی (GAAPS) و استانداردهای حسابداری صنعتی (IASs) است. این استانداردها پوشش گسترده ای از مباحث مانند ارزشیابی دارایی ها، اندازه گیری درآمدها و هزینه ها، مدیریت دارایی ها و بدهی ها، گزارشگری مالی و حسابرسی را فراهم می کنند.

با توجه به تغییرات قرارداد بین المللی در بخش حسابداری، استانداردهای حسابداری ایران همچنین در حال به روز رسانی است تا با استانداردهای بین المللی هماهنگ شود و ارزش بین المللی بیشتری پیدا کند. این استانداردها توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها در تهیه صورتهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اهداف استانداردهای حسابداری شامل موارد زیر می‌شود:

۱- ارائه اطلاعات مالی معتبر و کارآمد

ارائه اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد به کاربران اطلاعات مالی. این استانداردها هدف دارند تا اطلاعات مالی معتبر و قابل اعتماد را جهت تصمیم‌گیری های متقابل شرکت‌ها و سازمان‌ها فراهم سازد.

۲- افزایش تطابق و قابل مقایسه بودن

تضمین تطابق بین اطلاعات مالی شرکت ها و سازمان ها به طوری که تصمیم گیری های آنها قابل مقایسه باشد. استانداردها بر این اساس طراحی می‌شوند که گزارش‌دهی مالی در سازمان‌ها و شرکت‌ها قابل مقایسه و قابل تطبیق باشد. این امر باعث ایجاد توافق و انطباق در حسابرسی و تحلیل صورتهای مالی می‌شود.
تحقق شفافیت و جلوگیری از تضییع منابع: استانداردها به منظور جلوگیری از تضییع منابع و ایجاد شفافیت در اطلاعات مالی طراحی و اجرا می‌شوند.

۳- تضمین منافع سرمایه‌گذاران

تضمین تطابق بین اطلاعات مالی شرکت ها و سازمان ها به طوری که تصمیم گیری های آنها قابل مقایسه باشد.
استانداردهای حسابداری به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و تشویق سرمایه‌گذاری به شرکت‌ها و سازمان‌ها ایجاد می‌شوند.

۴- حفظ قوانین و مقررات مالی

استانداردهای حسابداری به منظور حفظ قوانین و مقررات مالی در کشورها و جهان در زمینه گزارش‌دهی مالی و صورتهای مالی طراحی و اجرا می‌شوند.
همچنین به مواردی همچون افزایش جذابیت و قابلیت اطمینان از سرمایه گذاری در کشور برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی. و ایجاد پیش بینی و ثبات در امور مالی و اقتصادی. از جمله مواردی که اهداف استانداردهای حسابداری را شامل می شود.

دانلود استانداردهای حسابداری

در اینجا ، لینک دانلود استانداردهای حسابداری قرار داده خواهد شد. با توجه به تعریف استانداردهای حسابداری مجموعه‌ای از رهنمودها، قواعد و دستوراتی هستند که توسط سازمان‌ها و ارگان‌های حاکم در حسابداری یک کشور یا منطقه مشخص تعیین می‌شوند. این استانداردها برای ارائه اطلاعات مالی کامل و قابل اعتماد درباره وضعیت مالی، عملکرد و تغییرات مالی شرکت‌ها استفاده می‌شوند.

استانداردهای حسابداری معمولاً توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری تدوین می‌شوند. در دستور کار استانداردهای حسابداری، موضوعاتی مانند استهلاک، تشخیص بهای هزینه‌ها، تشخیص درآمدها، عملکرد مالی و سایر مسائل مهم حسابداری قرار می‌گیرد.

لطفاً بر روی لینک های زیر کلیک کنید تا استانداردهای حسابداری را دانلود کنید:

استانـداردهـای حسابـداری ایـران

 

پیوست استانداردهای حسابداری
مفاهیم نظری گزارشگری مالی

جهت دستیابی به استانداردهای حـسابداری هماهنـگ، وجـود یـک مجموعـه پیوسـته از “اهداف” و “ مبانی” مرتبط که بتواند ماهیت، نحوه عمـل و حـدود گزارشـگری مـالی را مشخص کند لازم است.

پیوست استانداردهای حسابداری مفاهیم نظری گزارشگری مالی
مفاهیم نظری گزارشگری مالی PDF
نحوه ارائه صورتهای مالی

استاندارد حسابداری شماره ۱
نحوه ارائه صورتهای مالی

در این استاندارد ملاحظات کلی درخصوص نحوه ارائـه صـورتهای مـالی، رهنمودهـایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات درخصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. استانداردهای حسابداری ایران

نحوه ارائه صورتهای مالی PDF

استاندارد حسابداری شماره ۲
صورت جریان وجوه نقد

ترازنامه، صورتهای عملکرد مالی و صورت جریان وجوه نقد تواماً اطلاعـاتی را در مـورد وضـعیت مـالی، عملکـرد مـالی و همچنـین نقـدینگی، توانـایی بازپرداخـت بـدهیها و انعطافپذیری مالی فراهم میآورند.

صورت جریان وجوه نقد
صورت جریان وجوه نقد PDF
درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری شماره ۳
درآمد عملیاتی

مفهـوم درآمـد، هـر دو گـروه “ درآمـد عملیـاتی” و “ درآمـد غیرعملیـاتی” را در برمیگیرد. درآمـد عملیاتی عبـارت از درآمدی است کـه از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری حاصل میگردد .استانداردهای حسابداری ایران

درآمد عملیاتی PDF

استاندارد حسابداری شماره ۴
ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

اطمینان از بکارگیری معیارهای شناخت و مبانی اندازهگیـری مناسـب در مورد ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمـالی و نیـز افـشای اطلاعـات کـافی در یادداشـتهای توضـیحی بـرای درک بهتـر ماهیـت، زمـانبنـدی و مبلـغ آنهـا توسـط استفادهکنندگان صورتهای مالی میباشد.

ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی
ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی PDF
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

استاندارد حسابداری شماره ۵رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی. همچنین طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیـانگر نامناسـب بـودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خـود را برمبنـای تداوم فعالیت تهیه کند.

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه PDF

استاندارد حسابداری شماره ۶
گزارش عملکرد مالی

بخشهای متعدد فعالیتهای واحد تجاری دارای ویژگیهای بـارزی اسـت کـه از نظـر ثبـات، مخاطره و قابلیت پیشبینی باهم متفاوت است و این امر افشای جداگانه اجزای تشکیل دهنده عملکرد مالی را در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ایجاب میکند.استانداردهای حسابداری ایران

گزارش عملکرد مالی
گزارش عملکرد مالی PDF
حسابداری موجودی مواد و کالا

استاندارد حسابداری شماره ۸
حسابداری موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا، بخش عمدهای از داراییهای بسیاری از واحدهای تجاری را تـشکیل میدهد. بنابراین، ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا اثر با اهمیتی در تعیین و ارائـه وضعیت مالی و عملکرد مالی واحدهای تجاری دارد.استانداردهای حسابداری ایران

حسابداری موجودی مواد و کالا PDF

استاندارد حسابداری شماره ۹
حسابداری پیمانهای بلندمدت

مسئله اصلی در حسابداری پیمانهای بلندمـدت، تخـصیص درآمـدها و هزینه های پیمان به دوره هایی است که در آن دورهها عملیات موضوع پیمان اجرا میشود. این استاندارد معیارهای شناخت مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی را جهـت تعیـین زمان شناخت درآمد و هزینههای پیمان به عنوان اقلام صورت سود و زیان بکار میگیـرد.استانداردهای حسابداری ایران

حسابداری پیمانهای بلندمدت
حسابداری پیمانهای بلندمدت PDF
حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

استاندارد حسابداری شماره ۱۰
حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

کمکهای بلاعوض دولت معطوف به ترغیب واحد تجاری یـا کمـک بـه آن جهـت انجـام فعالیتی است که به لحاظ مصالح اجتماعی یا اقتصادی ضرورت دارد. کمکهـای بلاعـوض دولت طیف گستردهای را دربر میگیرد و به علت تغییر در سیاسـتهای دولـت و یـا وضـع قوانین و مقررات جدید تغییر مییابـد.

حسابداری کمکهای بلاعوض دولت PDF

استاندارد حسابداری شماره ۱۱
داراییهای ثابت مشهود

تجویز نحوه حسابداری دارایی های ثابت مشهود است تا استفاده کننـدگان صورتهای مالی بتوانند اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری واحد تجاری در ایـن داراییهـا و تغییرات آن را تشخیص دهند. موضوعات اصلی در حسابداری داراییهـای ثابـت مـشهود عبارت از شناخت دارایی، تعیین مبلغ دفتری آن و شناخت هزینه استهلاک و زیان کـاهش ارزش دارایی است.

داراییهای ثابت مشهود
داراییهای ثابت مشهود PDF
افشای اطلاعات اشخاص وابسته

استاندارد حسابداری شماره ۱۲
افشای اطلاعات اشخاص وابسته

تعیین الزامات افشا در صورتهای مالی واحد تجاری برای جلب نظـر استفاده کنندگان به این امر است که وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطـاف پـذیری مـالی واحد تجاری ممکن است تحت تأثیر وجود اشخاص وابسته، و معاملات و مانده حسابهای فی مابین قرار گرفته باشد.

افشای اطلاعات اشخاص وابسته PDF

استاندارد حسابداری شماره ۱۳
حسابداری مخارج تأمین مالی

براساس ایـن استاندارد، مخارج تأمین مالی عموماً بلافاصله به عنوان هزینـه دوره شناسـایی مـیشـود، به استثنای مواردی که این مخارج به حساب دارایی واجد شرایط منظور میگردد.

حسابداری مخارج تأمین مالی
حسابداری مخارج تأمین مالی PDF
نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

استاندارد حسابداری شماره ۱۴
نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

ارائـه جداگانه داراییهای جاری و بدهیهای جـاری در ترازنامـه است. معمولاً به مـازاد داراییهـای جاری بر بدهیهای جاری، “ خالص داراییهـای جـاری” یا “ سرمایه در گردش” و به مازاد بدهیهای جاری بر داراییهای جاری “ خالص بدهیهای جاری” اطلاق میشود.

نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری PDF

استاندارد حسابداری شماره۱۵
سرمایه گذاریها

حسابداری سرمایهگذاری در کلیه واحدهای تجاری باید طبق الزامات این استاندارد انجـام شـود این استاندارد نحوه حسابداری سرمایه گذاری در واحـدهای تجـاری فرعـی، مـشارکتهای خـاص و واحدهای تجاری وابسته در صورتهای مالی تلفیقی و مجموعه را تعیین نمـیکنـد.

سرمایه گذاریها
سرمایه گذاریها PDF
آثار تغییر در نرخ ارز

استاندارد حسابداری شماره ۱۶
آثار تغییر در نرخ ارز

در این استاندارد، تعدیلات ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای عملیـات خـارجی و سـرقفلی ناشی از تحصیل عملیات خارجی، بخشی از داراییها و بدهیهای عملیـات خـارجی محـسوب میشود و تسعیر آنها باید با نرخ ارز در تاریخ ترازنامه انجام گیرد.

آثار تغییر در نرخ ارز PDF

استاندارد حسابداری شماره ۱۷
داراییهای نامشهود

موضـوعات اصـلی در حسابداری داراییهای نامشهود عبارت از معیارها و زمان شناخت دارایـی، تعیـین مبلـغ دفتری (شامل هزینه استهلاک) و موارد افشاست.

داراییهای نامشهود
داراییهای نامشهود PDF
صورتهای مالی جداگانه

استاندارد حسابداری ۱۸

صورتهای مالی جداگانه

این استاندارد زمانی کاربرد دارد که واحد تجازی صورتهای مالی جداگانه را طبق استانداردهای حسابداری تهیه می کند.

صورتهای مالی جداگانه PDF

استاندارد حسابداری شماره ۱۹
ترکیب های تجاری

طبق این استاندارد کلیه ترکیبهای تجاری باید با استفاده از روش خرید به حـساب گرفتـه شود. بنابراین واحد تحصیلکننده، داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده را به ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل شناسایی میکند.

ترکیب های تجاری
ترکیب های تجاری PDF
سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

استاندارد حسابداری شماره ۲۰
سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

این استاندارد برای سرمایهگذاریهای نگهداری شده توسط صـندوقهای سـرمایهگـذاری و واحدهای تجاری مشابه کاربرد ندارد.

سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته PDF

استاندارد حسابداری شماره ۲۱
حسابداری اجاره ها

اجاره ابزاری است که واحد تجاری از طریق آن حقخرید یا استفاده از داراییها را بهدست می آورد. در قراردادهای اجاره به شرط تملیک، اجارهدهنده موظف است در صورت عمـل به شرایط قرارداد توسط اجارهکننده، مالکیت قانونی دارایی مورد اجاره را در پایان مـدت اجاره به وی انتقال دهد.

حسابداری اجاره ها
حسابداری اجاره ها PDF
گزارشگری مالی میان دوره ای

استاندارد حسابداری شماره ۲۲
گزارشگری مالی میان دوره ای

گـزارش مالی میان دوره ای به موقع و قابل اتکا، اطلاعات مفیدی در رابطه با توان کسب سود و ایجـاد جریانهای نقدی، شرایط مالی و نقدینگی واحد تجاری برای سرمایه گذاران، اعتباردهنـدگان و سایر استفاده کنندگان فراهم می آورد.

گزارشگری مالی میان دوره ای PDF

استاندارد حسابداری شماره ۲۳
حسابداری مشارکتهای خاص

حسابداری مشارکتهای خاص شامل نحوه ارائه داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه های مشارکت خاص در صـورتهای مـالی هـر یـک از شـرکای خـاص و سـرمایه گـذاران، صرفنظر از نوع مشارکت خاص، بکار رود.

حسابداری مشارکتهای خاص
حسابداری مشارکتهای خاص PDF
گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

استاندارد حسابداری شماره ۲۴
گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

تشخیص واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهـره بـرداری و تجـویز گزارشگری مالی پاره ای اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهره بـرداری اسـت.

گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری PDF

استاندارد حسابداری شماره ۲۵
گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف

صورتهای مالی در موارد زیر کمک میکند :
الف. درک بهتر عملکرد گذشته واحد تجاری،
ب . ارزیابی بهتر مخاطرات و بازدههای واحد تجاری، و
ج . قضاوتهای آگاهانهتر در مورد کل واحد تجاری.

گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف
گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف PDF
فعالیتهای کشاورزی

استاندارد حسابداری شماره ۲۶
فعالیتهای کشاورزی

فعالیت کشاورزی شامل انواع گوناگونی مانند پرورش احشام، درختکاری، کاشت گیاهـان یک ساله یا چند ساله، زراعت، کاشت درختان میوه و نهالستان، پـرورش گـل و پـرورش آبزیان است.

فعالیتهای کشاورزی PDF

استاندارد حسابداری شماره ۲۷
طرحهای مزایای بازنشستگی

 کلیه صندوقهایی که متولی اجرای طرحهای مزایای بازنشستگی میباشند، ازجمله سـازمان
تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوقهای شرکتها و سازمانها مشمول این
استاندارد هستند.

طرحهای مزایای بازنشستگی
طرحهای مزایای بازنشستگی PDF
فعالیتهای بیمه عمومی

استاندارد حسابدارى شماره ۲۸
فعالیتهاى بیمه عمومى

در بیمه های عمومى، مبلغ حق بیمه در ازاى پوشش خطر بـراى یـک دوره زمـانى معـین دریافت میشود. این دوره زمانى معمولاً با دوره مـالى تحـت پوشـش صـورتهاى مـالى متفاوت است و درنتیجه حق بیمه مربوط به بیمه نامه های صادر شده در هر دوره با درآمـد حق بیمه برابر نیست.

فعالیتهای بیمه عمومی PDF

استاندارد حسابداری شماره ۲۹
فعالیت های ساخت املاک

موضوع اصلی ایـن اسـتاندارد، شـناخت و تخـصیص درآمـدها و مخـارج فعالیت های ساخت املاک در دوره های مالی انجام این فعالیت هاست.

فعالیت های ساخت املاک
فعالیت های ساخت املاک PDF
سود هر سهم

استاندارد حسابداری شماره ۳۰
سود هر سهم

اگرچه به دلیـل کـاربرد رویـه هـای حسابداری متفاوت در تعیین سود، اطلاعات مربوط به سود هر سـهم محـدودیتهایی دارد با این حال ثبات رویه در تعیین مخرج کسر در محاسـبات مربـوط بـه سـود هـر سـهم، گزارشگری مالی را بهبود میبخشد.

سود هر سهم PDF

استاندارد حسابداری شماره ۳۱
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

داراییهایی که معیارهای طبقه بندی به عنوان “ نگهداری شده برای فروش” را احراز میکنند، به اقل مبلـغ دفتـری و خـالص ارزش فـروش انـدازه گیـری و احتـساب استهلاک چنین داراییهایی متوقف میشود.

دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده PDF
کاهش ارزش داراییها

استاندارد حسابداری شماره ۳۲
کاهش ارزش داراییها

یک دارایـی، در صـورتی کـاهش ارزش دارد که مبلغ بازیافتنی ناشی از فروش یا استفاده از دارایی، از مبلغ دفتری آن کمتر باشد. طبق این اسـتاندارد، واحـد تجـاری بایـد زیـان کـاهش ارزش را شناسـایی کنـد.

کاهش ارزش داراییها PDF

استاندارد حسابداری شماره ۳۳

مزایای بازنشستگی کارکنان

 مزایای بازنشستگی کارکنان شامل مزایایی است که پس از بازنشستگی به کارکنان یا افراد تحت تکفل آنها اعطا میشود و ممکن است از طریق پرداخت نقدی یـا ارائـه کالاهـا یـا خدمات، به طور مستقیم به کارکنان، همسر، فرزندان یا سایر افراد تحـت تکفـل آنهـا یـا از طریق پرداخت به دیگران (نظیر شرکتهای بیمه) تسویه شود.

مزایای بازنشستگی کارکنان
مزایای بازنشستگی کارکنان PDF
رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

استاندارد حسابداری ۳۴
رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

تجویز معیارهای انتخاب و تغییر رویه های حسابداری، و نیز نحوه عمل حسابداری و افشای تغییر در رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اصلاح اشتباهات است. هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن و قابلیت اتکای صورتهای مالی واحد تجاری، و قابلیت مقایسه صورتهای مالی در طول زمان و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری است.

رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات PDF

استاندارد حسابداری ۳۵
مالیات بر درآمد

 در مورد معاملات و سایر رویدادهای شناسایی شده در صورت سود و زیان، هر گونه آثار مالیاتی مربوط نیز در صورت سود و زیان شناسایی می شود. آثار مالیاتی معاملات و سایر رویدادهای شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا بطور مستقیم در حقوق مالکانه، به ترتیب در صورت سود و زیان جامع یا بطور مستقیم در حقوق مالکانه شناسایی می شود.

مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد PDF
ابزارهای مالی: ارائه

استاندارد حسابداری ۳۶
ابزارهای مالی: ارائه

هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه ابزارهای مالی به عنوان بدهی یا حقوق مالکانه و تهاتر داراییهای مالی و بدهیهای مالی است. این استاندارد برای طبقه بندی ابزارهای مالی از دیدگاه ناشر به داراییهای مالی، بدهیهای مالی و ابزارهای مالکانه؛ طبقه بندی درآمد مالی و هزینه مالی؛ سود تقسیمی، زیانها و سودهای مربوط؛ و شرایط تهاتر یا عدم تهاتر داراییهای مالی و بدهیهای مالی کاربرد دارد.

ابزارهای مالی: ارائه PDF

استاندارد حسابداری ۳۷
ابزارهای مالی: افشاء

 الزام واحدهای تجاری به افشای اطلاعاتی در صورتهای مالی است تا استفاده کنندگان بتوانند موارد زیر را ارزیابی کنند: اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی واحد تجاری؛ و  ماهیت و میزان ریسکهای ناشی از ابزارهای مالی، که واحد تجاری طی دوره و در پایان دوره گزارشگری در معرض آنها قرار دارد و نحوه مدیریت این ریسکها توسط واحد تجاری.

ابزارهای مالی: افشاء
ابزارهای مالی: افشاء PDF
ترکیبهای تجاری

استاندارد حسابداری ۳۸
ترکیبهای تجاری

 بهبود مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه اطلاعاتی است که واحد گزارشگر، در صورتهای مالی خود درباره ترکیب تجاری و آثار آن ارائه می کند.

ترکیبهای تجاری PDF

استاندارد حسابداری ۳۹
صورتهای مالی تلفیقی

تعیین اصول ارائه و تهیه صورت های مالی تلفیقی در زمانی است که واحد تجاری ، یک یا چند واحد تجاری دیگر را کنترل می کند.

صورتهای مالی تلفیقی
صورتهای مالی تلفیقی PDF
مشارکتها

استاندارد حسابداری ۴۰
مشارکتها

 تعیین اصول گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری است که در توافق های تحت کنترل مشترک (یعنی مشارکتها)، منافعی دارند.استانداردهای حسابداری ایران

مشارکتها PDF

 

استاندارد حسابداری ۴۱
افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر

الزام واحد تجاری به افشای اطلاعاتی است که استفاده کنندگان صورتهای مالی را قادر به ارزیابی : الف. ماهیت منافع آن در واحدهای تجاری دیگر و ریسکهای مرتبط با آن منافع؛ و ب. آثار آن منافع بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری.

افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر
افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر PDF
اندازه گیری ارزش منصفانه

استاندارد شماره ۴۲

اندازه گیری ارزش منصفانه

ارزش منصفانه، اندازه گیری مبتنی بر بازار است و اندازه گیری مختص واحد تجاری نیست. در مورد برخی داراییها و بدهیها، ممکن است معاملات قابل مشاهده بازار یا اطلاعات قابل مشاهده بازار در دسترس باشد. 

اندازه گیری ارزش منصفانه PDF

با آرزوی موفقیت برای شما.

دیدگاهتان را بنویسید