بایگانی دسته‌ی: حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی : شامل عملیات بهایابی هزینه های محصول در مراحل تولید می باشد.