تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و بهره گیری از نسبت های مالی

۲۰،۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیکی (PDF) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و بهره گیری از نسبت های مالی

تجزیه و تحلیل روند با سال اولی که شرکت کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده شروع می‌شود که سال پایه نامیده می‌شود. درصدهای سال پایه معادل ۱۰۰ درصد بوده و سال‌های دیگر با مقدار سال پایه سنجیده می‌شوند و به این طریق افزایش یا کاهش در درصدها را می‌توان به‌راحتی نشان داد. با استفاده از داده‌های سال قبل شرکت، تجزیه و تحلیل روند را می‌توان انجام داد و تغییرات درصدی در طول زمان در داده‌های انتخاب‌شده را مشاهده کرد. در این نوع تجزیه و تحلیل، تغییرات درصد چندین سال متوالی محاسبه می‌شوند.

در ادامه شما را به مشاهده این فایل الکترونیکی (PDF) جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و بهره گیری از نسبت های مالی دعوت می کنیم.