درآمدها و هزینه‌ها درصورتهای‌مالی

۲۰،۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیکی (PDF) درآمدها و هزینه ها در صورتهای مالی

درآمد، حاصل فروش کالا یا خدمات به مشتریان است. و باعث افزایش سرمایه میشود و ماهیت آن بستانکار است.

در آمدها به دو دسته عملیاتی و غیر عملیاتی تقسیم می شوند.

درآمدهای عملیاتی

درآمدی که از فعالیت های اصلی و پایدار شرکت به دست می آید را  درآمدعملیاتی میگویند. به عنوان مثال، درآمدی که از فروش محصول نرم افزاری شرکت که محصول اصلی شرکت است به دست می آید را، در این دسته درآمد قرار میدهند.

درآمدهای غیر عملیاتی

درآمدی که حاصل فعالیت اصلی مجموعه مورد نظر نباشد رادرآمد‌غیر‌  عملیاتی  میگویند. مانند انجام خدمت اختصاصی مورد نظر برای یک کاربر در حوزه نرم افزار.

هزینه عبارت است از، کاهش در داراییها ، افزایش در بدهیها یا ترکیبی از هر دو که در راستای کسب درآمد کسب وکار انجام میشود. و منتهی به کاهش حقوق مالکانه  یا سرمایه طی دوره می شود. مثل هزینه تبلیغات، هزینه حقوق هزینه باعث کاهش کاهش سرمایه میشود و ماهیت بدهکار دارد.

در اینجا با ارائه این محصول به تعریف انواع درآمدها و هزینه ها و نحوه انعکاس آنها در صورت های مالی با بهره گیری از استانداردهای حسابداری ایران تهیه کرده ایم ، امیدواریم با خرید این محصول بهره لازم را ببرید.